financieel

Begrotingen, spaarrekeningen en betalingen – in een Vereniging van Eigenaars gaan vaak grote bedragen om. Dan is het fijn om een betrouwbare beheerder te hebben die niet alleen het grotere geheel in de gaten houdt, maar ook op de kleintjes let. Ruijters vastgoedmanagers zorgt voor het betalen van facturen, het innen van de ledenbijdragen en het opstellen van de jaarrekeningen – financieel beheer dus. De financiële diensten vallen binnen het basispakket. Kiest uw Vereniging van Eigenars voor financieel VvE management door Ruijters vastgoedmanagers, kunt u onder andere het volgende verwachten:

 • signaleren en bewaken van achterstanden in de betaling van de bijdragen en het zo nodig (doen) nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers;
 • beheren van de op naam van de vereniging gestelde standaard betaal-, en spaarrekeningen;
 • verrichten van betalingen namens de vereniging ten laste van haar bankrekening;
 • jaarrekening, begroting, reservefondsen en omslagbijdrage

Jaarlijks opstellen van:

 • een jaarrekening, aangevende de baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar;
 • een balans, aangevende de activa en passiva van de vereniging;
 • een begroting voor het komende boekjaar;
 • berekening van de verschuldigde voorschotbijdrage, naheffing of extra bijdrage van de leden;
 • een overzicht van de reservefondsen;
 • begeleiden van de kascontrolecommissie bij de uitoefening van de controle tijdens kantooruren ten kantore van Ruijters vastgoedmanagers en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande;
 • Uitvoeren van besluiten, of toezien op de uitvoering van besluiten van de vereniging betreffende administratieve of financiële zaken;
 • Verzorgen van de correspondentie over financiële en administratieve zaken;
 • Alle stukken die betrekking hebben op de financiële administratie en ledenadministratie worden hetzij op papier, hetzij elektronisch minimaal 7 jaar gearchiveerd;