financieel beheer

Begrotingen, spaarrekeningen, huurinkomsten en betalingen in uw vastgoed gaan vaak grote bedragen om. Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen is derhalve noodzakelijk om grip te houden op uw portefeuille. Onze financiële vastgoedmanagers voeren de administratie en rapporteren zodat er financieel verantwoord beheer kan worden gevoerd.


eerste aanspreekpunt

Wij zijn namens u het eerste aanspreekpunt voor uw huurders aangaande alle verzoeken rondom administratieve zaken. We zorgen voor de inning van de verschuldigde huur & servicekosten middels automatische incasso en voeren de gewenste jaarlijkse huurverhogingen door.


inzicht in kosten en opbrengsten

Wij bewaken en signaleren eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij daarnaast snel en proactief, in overleg met u, handelen. Indien nodig zorgen wij dat de juiste rechtsmaatregelen genomen worden. We dragen zorg voor verrekening van waarborgsommen met vertrekkende huurders en verstrekken maandelijks een helder financieel overzicht met gedane uitgaven en inkomsten, alsmede een overzicht van eventuele huurachterstanden.

Kiest u voor financieel management door Ruijters vastgoedmanagers, kunt u onder andere het volgende verwachten:

 • signaleren en bewaken van achterstanden in de betaling van deze bijdragen en het zo nodig (doen) nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers;
 • een jaarrekening, aangevende de baten en lasten over het afgelopen jaar;
 • een begroting voor het komende boekjaar;
 • berekening van de verschuldigde voorschotbijdrage, naheffing of extra bijdrage van de huurder(s);
 • verzorgen van de correspondentie over financiële en administratieve zaken;
 • afhandeling van wijzigingen en aanpassingen in de huurovereenkomst(en);
 • invoeren en actueel houden van de huurdersadministratie;
 • verkoop- en verhuurmutaties;
 • informeren notaris bij eigendomsoverdracht over relevante feiten, zoals de hoogte van de periodieke bijdragen, te verrekenen achterstanden, etc.;
 • incasseren en administreren van de voorschot-, extra en definitieve bijdragen van de huurder(s), alsmede innen van opgelegde boetes;
 • alle stukken die betrekking hebben op de financiële administratie worden hetzij op papier, hetzij digitaal maximaal 7 jaar gearchiveerd.